Utvidelse av næringsområde

15. Oct, 2021 | Stabilitet og områdeplaner

Prosjekt: Asdalstrand, Bamble kommune.

Beskrivelse: Utvidelse av næringsområde ved utfylling i sjø. Reguleringsplan.

Oppdragsgiver: Brødrene Sørensen Næringspark AS

Kontaktperson: Nils Johan Tufte

Årstall: 2012 – 2013

Geoteknikk: Grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger for planlagt utfylling ned mot kote -35 på grunn av bløt, organisk silt. Oppbygging av fyllinger og fundamentering av kaikonstruksjoner. Geotekniske innspill til planarbeidet for reguleringsplanen for opparbeidelse av næringsområde.

Fakta

Daglig leder:
Geir Solheim

Styreleder:
Tone Thomassen

Org. nr.
925 362 441

Sentralbord:
Tlf 459 04 500

Postadresse:
GrunnTeknikk AS
Pb 37, 3108 Vear